NEKA DRŽAVA FINANCIRA DEZOBARIJERE

Image

Nezavisni hrvatski seljaci su nakon ukidanja cjepljenja protiv svinjske kuge I donošenja novog Pravilnika o suzbijanju te bolesti poslali ministru Petru čobankoviću zahtjev za osiguranje sredstava za izgradnju dezobarijera I ostalih tehničkih uvijeta potrebnim za svinjogojstvo propisanih novim Pravilnikom.

Nezavisni hrvatski seljaci upozoravaju ministra čobankovića da većina svinjogojaca nema tehničke uvijete propisane novim Pravilnikom niti je informirana o propisanim novim standardima. Zbog toga NHS zahtjeva i daje inicijativu da se država uključi sa bespovratnim sredstvima u financiranje DEZOBARIJERA i ostalih uvijeta (ograðivanje imanja) koje seljaci moraju imati ukoliko se bave uzgojom svinja.

Resorno ministarstvo i državni proračun su ove godine na ukidanju cjepljenja protiv svinjske kuge uštedjeli do 30 milijuna kuna te NHS smatra da se mogu u proračunu pronaći sredstva za bespovratno kreditiranje DEZOBARIJERA kod svinjogojaca koji uzgajaju više od 10 svinja.

Takoðer se predlaže da se seljacima da rok od 6 mjeseci za postizanje tehničkih uvijeta koji im jamče povrat sredstava od štete ukoliko se na njihovom imanju pojavi svinjska kuga. Od ministra se očekuje da donese uredbu kojom bi se u idućih 6 mjeseci ovi tehnički uvijeti Pravilnika stavili van snage kako se ne bi dogodilo da neki svinjogojci opterećeni kreditima ostanu bez ičega u slučaju pojave svinjske kuge.

Donosimo

V. ZOOSANITARNE MJERE

1) Radi djelotvornije zdravstvene zaštite životinja, zaštite zdravlja ljudi, veterinarske zaštite okoliša, kao i kod postojanja epizootiološke indikacije, ovlaštene veterinarske organizacije moraju provoditi deratizaciju.
2) Deratizaciju treba provoditi u životinjskim nastambama i dvorištima, objektima za klanje životinja, preradu, proizvodnju i skladištenje namirnica životinjskog podrijetla i drugim objektima gdje je njezino provoðenje od interesa za zdravstvenu zaštitu životinja i očuvanje zdravstvene ispravnosti životinjskih proizvoda.
3) Deratizaciju treba provoditi dva puta godišnje, a na poziv pravnih i fizičkih osoba i češće.
4) Radi sprječavanja unošenja i širenja virusa klasične svinjske kuge, posjednici svinja dužni su uspostaviti veterinarsko-zdravstveni red te provoditi sljedeće mjere:
a. Za uzgoje do 10 svinja: – gospodarstvo mora biti ograðeno, a ulaz u objekte mora biti pod kontrolom;
– organizirati i provoditi dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu s tehnološkim zahtjevima;
– osigurati propisano zbrinjavanje uginuća, krutoga gnoja, gnojevke i otpadnih voda nastalih tijekom držanja svinja;
– ulaz u objekte sa svinjama dozvoljen je samo radnicima;
– svi koji uoče ili imaju ikakva saznanja o pojavi bilo kakvih znakova bolesti, sumnji na bolest, ili neuobičajenom ponašanju svinja unutar ili izvan gospodarstva, obvezni su o tome izvijestiti veterinara;
b. Za uzgoje od 11 do 100 svinja, uključujući mjere propisane stavkom 4., podstavkom a. ove točke i:
– radnicima i posjetiteljima osigurati zaštitnu odjeću i obuću;
– na ulazima na farme mora biti dezobarijera za vozila i ljude;
– za dezinfekciju primjenjivati odobrena sredstva u propisanim koncentracijama;
– za rad u objektu sa svinjama potrebno je osigurati zaštitnu odjeću i obuću samo za tu namjenu te je zabranjen izlazak sa gospodarstva u istoj zašitnoj odjeći i obući;
c. Za uzgoje od 101 i više svinja, uključujući mjere propisane stavkom 4., podstavkom b. ove točke i:
– osigurati osobu za održavanje dezobarijera i evidenciju o tome;
– svi zaposlenici na farmi obvezni su pri ulasku na farmu dezinficirati ruke i obuću;
– osigurati garderobe za zaštitnu odjeću i obuću, odvojeno »čisto« i »nečisto« i sanitarni čvor za pranje ruku, te po potrebi prostor za tuširanje;
– obvezno je presvlačenje u zaštitnu odjeću svih osoba koje rade na farmi prilikom ulaska u krug farme, a koja se nakon uporabe mora propisno odložiti u garderobnom ormariću za »nečisto«;
– zabranjen je izlazak iz kruga farme u zaštitnoj odjeći i obući i njihovo iznošenje;
– osigurati praonicu zaštitne odjeće;
– organizirati rad farme na način da se onemogući nekontrolirano i nepotrebno kretanje zaposlenika unutar farme;
– zabranjeno je držanje drugih vrsta životinja u krugu farme;
– o svim posjetiteljima na farmi mora biti voðena evidencija s datumom ulaska i izlaska s farme te svrhom posjete;
– vozila mogu uću na farmu samo prolaskom kroz dezobarijeru s dezinficijensom i po odobrenju odgovorne osobe;
– posjetitelji mogu ući na farmu nakon provedene dezinfekcije prema naputku odgovorne osobe, a na farmi se mogu kretati samo u njihovoj pratnji uz obvezno nošenje zaštitne odjeće i obuće;
– zabranjeno je unošenje i iznošenje pribora, alata ili opreme s farme;
– obvezno je organizirati prehranu zaposlenika u krugu farme;
– strogo je zabranjeno unošenje na farmu hrane za ljude od strane pojedinaca, osobito svinjskog mesa i proizvoda podrijetlom od svinjskog mesa;
– zaposlenici farme ne smiju se baviti uzgojem svinja u svom domaćinstvu;
– zaposlenici farme ne smiju raditi u objektima za uzgoj svinja izvan onih na farmi;
– zaposlenici farme ne smiju sudjelovati u lovu na divlje svinje niti obavljati ikakve poslove oko živih ili mrtvih (uginulih ili ustrijeljenih) divljih svinja;
– zaposlenici koji su slučajno bili u kontaktu s bolesnim ili sumnjivim svinjama, njihovim dijelovima ili proizvodima, obvezni su o tome obavijestiti odgovornu osobu, prije ulaska u krug farme.

VI. FINANCIRANJE MJERA

1) Javne potrebe u zdravstvenoj zaštiti životinja koje su sufinancirane ili financirane iz Državnog proračuna Republike Hrvat¬ske jesu:
a. laboratorijske pretrage dijagnostičkog materijala radi utvr¬ði¬¬vanja postojanja zaraznih bolesti odreðenih člankom 8. Zakona o veterinarstvu, ako se postupa u skladu s člankom 37. istog Zakona;
b. kliničke, patomorfološke i laboratorijske pretrage radi razjašnjenja zdravstvenog problema koji može nanijeti značajne gospodarstvene štete i poremećaje, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva – Uprave za veterinarstvo;
c. nabava i pričuva cjepiva i potrebnih dijagnostičkih sredstava; d. kontrola imunosti peradi ekstenzivnih uzgoja nakon cijepljenja protiv newcastleske bolesti u skladu s odredbama točke II., podtočke 3. stavka 6. podstavka a);
e. uzorkovanje, dostava uzoraka i laboratorijska pretraga radi utvrðivanja uzroka pobačaja iz:
– točka III. podtočka 1. stavak 2. (bruceloza),
– točka III. podtočka 6. stavak 3. (genitalna kampilobakterioza),
– točka III. podtočka 13. stavak 2. (leptospiroza),
– točka III. podtočka 14. stavak 1. (listerioza),
– točka III. podtočka 17. stavak 1. (Q-groznica),
– točka III. podtočka 19. (salmoneloza konja, ovaca i koza);
f. tuberkulinizacija goveda u skladu s odredbama točke III.
podtočke 21. stavka 1. ove Naredbe;
g. uzorkovanje, dostava uzoraka i laboratorijska pretraga mlijeka za pretragu na enzootsku leukozu goveda u skladu s odredbama točke III. podtočke 5. stavka 1. ove Naredbe;
h. uzorkovanje, dostava uzoraka i laboratorijska pretraga na brucelozu, u skladu s odredbama točke III. podtočke 1. stavka 1. točaka a., d. i e.;
i. uzorkovanje, dostava uzoraka i laboratorijska pretraga patognomoničnih organa domaćih i divljih svinja radi pretrage na klasičnu svinjsku kugu u skladu s odredbama točke III. podtočke 11. stavka 1. ove Naredbe.
j. obavljanje deratizacije na područjima ugroženim od trihineloze, u skladu s odredbama točke V. ove Naredbe te provoðenje ostalih mjera za suzbijanje trihineloze u skladu s Programom za suzbijanje trihineloze u Republici Hrvatskoj;
k. uzimanje uzoraka i njihovo slanje na pretragu, te pretraživanje na lišmanijazu u skladu s odredbama točke III. podtočke 15. ove Naredbe;
l. dijagnostika goveðe spongiformne encefalopatije i grebeža ovaca (nabava dijagnostičkih kitova i dijela potrošnog materijala) u skladu s odredbama točke III. podtočke 7. i 8. ove Naredbe.
m. dijagnostika bolesti plavog jezika u skladu s odredbama točke III. podtočke 2. ove Naredbe.
2) Financiranje mjera iz stavka 1. ove točke ne odnosi se na:
a. pravne osobe koje imaju vlastitu veterinarsku službu;
b. pravne osobe koje se bave organiziranom stočarskom proizvodnjom;
c. centre za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje;
d. uvezene životinje u karanteni;
e. pravne i fizičke osobe koje se bave prometom životinja, a nemaju vlastitu proizvodnju;
f. vlasnike koji u propisanim rokovima nisu obavili nareðene mjere.